Tiivistä yhteistyötä

Pääomasijoittajana tuomme kohdeyhtiöön muutakin kuin rahoitusta. Toimimme läheisessä yhteistyössä yhtiöiden omistajien ja johdon kanssa. Yhteistyöverkostomme on laaja, ja meillä on hyvät suhteet muihin yritystoimintaa rahoittaviin ja tukeviin toimijoihin. Käytettävissämme on myös ulkopuolisia asiantuntija- ja manageerausresursseja.

Pyrimme kasvattamaan sijoituskohteitamme vahvistamalla markkina-asemaa kotimaassa, kansainvälistämällä liiketoimintaa tai tekemällä yritysostoja. Olemme toteuttaneet sijoituskohteissamme yli 50 yritysjärjestelyä.

Sijoituskohteissamme emme ole pysyvä omistaja, vaan yleensä irtaudumme 3-7 vuoden kuluessa myymällä yhtiön teolliselle toimijalle tai toiselle pääomasijoittajalle.

Kestävä sijoittaminen

Ympäristö- ja sosiaalisen vastuun huomioon ottaminen sekä hyvän hallintotavan noudattaminen ovat yritystoiminnassa yhä keskeisempiä. Kestävän rahoituksen (Sustainable Finance) EU-tason säätely koskee pääomasijoitustoimintaa ja siten myös Midinvest Management Oy:n toimintaa pääomarahastojen ja kohdeyhtiöiden hallinnoimisessa.

Midinvest on kohdeyhtiöissään pääsääntöisesti vähemmistösijoittaja. Aktiivisella hallitustyöskentelyllä ohjaamme yrityksiä yritysvastuukysymyksissä ja kestävyysriskien hallinnassa.

Midinvest-rahastojen portfolioyhtiöt ovat suomalaisia, listaamattomia mikro- ja pienyrityksiä. Kestävyystekijät vaihtelevat yrityksittäin ja toimialoittain. Samoin niihin liittyvät kestävyysriskit ovat erilaisia yrityksen toiminnan laadun ja laajuuden mukaan.

Kestävyysriski (ESG-riski) on ympäristöön (Environment), sosiaaliseen vastuuseen (Social responsibility) tai hallintotapaan (Governance) liittyvä tapahtuma tai tilanne, joka toteutuessaan voi vaikuttaa negatiivisesti sijoituksen arvoon.

Kestävyystekijöillä (ESG-tekijöillä) tarkoitetaan ympäristöasioita, sosiaalisia ja työntekijöihin liittyviä seikkoja, ihmisoikeuksien kunnioittamista ja korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

SFDR tiedonanto

Midinvest Management Oy on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain (162/2013) mukainen rekisteröitymisvelvollinen vaihtoehtorahastojen hoitaja, joiden toimintaa valvoo Finanssivalvonta.

Olemme Pääomasijoittajat ry:n (FVCA) jäsen. Noudatamme viestinnässämme sen suosituksia avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä pääomasijoitusalalla.

Seuraamme sijoittajaraportoinnissamme ja kohdeyritysten arvonmäärityksessä pääomasijoitusalan kansainvälisiä ohjeita ja standardeja.

Rahastot ja sijoittajat

Sijoittajina rahastoissamme on suomalaisia, pääasiassa institutionaalisia sijoittajia sekä julkisen sektorin toimijoita.

RahastoToimikausiPääomaToimialue
Midinvest Oy1994 –10 milj. €Pääasiassa Keski-Suomen alueella
Midinvest Fund II Ky2006 –27 milj. €Valtakunnallinen
Midinvest Fund PH I Ky2005 – 20198 milj. €Päijät-Häme
Midinvest Fund I Ky2001 – 201513 milj. €Valtakunnallinen
Midinvest Fund KSV Ky2003 – 20153 milj. €Keski-Suomi
Midinvest Fund YPY I Ky2003 – 20153 milj. €Ylä-Pirkanmaa
JyväsSeed Fund Oy2004 – 20153 milj. €Keski-Suomi