SFDR-tiedonanto

KESTÄVYYSRISKIEN HUOMIOON OTTAMISEN PERIAATTEET JA SIJOITUSPÄÄTÖSTEN PÄÄASIALLISTEN HAITALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOIMINEN

Midinvest Management Oy on AIFM-direktiivin (2011/61/EU) ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annettujen lakien ja asetusten mukainen rekisteröity vaihtoehtorahastojen hoitaja, jonka toimintaa valvoo Finanssivalvonta. Midinvest Management Oy hallinnoi kahta pääomasijoitusrahastoa, Midinvest Oy:tä ja Midinvest Fund II Ky:tä.

Tämä ilmoitus on EU:n Sustainable Finance -tiedonantoasetuksessa (”SFDR”) EU 2019/2088 edellytetty tiedonanto kestävyysriskien huomioon ottamisen periaatteista ja sijoituspäätösten pääasiallisten haitallisten vaikutusten arvioimisesta Midinvest Management Oy:ssä.

Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan (ESG) liittyvää tapahtumaa tai tilannetta, jolla toteutuessaan voi olla negatiivinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Kestävyysriskeihin liittyvät toimintaperiaatteet

SFDR:n artiklassa 3 edellytetään vaihtoehtorahastojen hoitajilta, että ne julkaisevat verkkosivuillaan tiedot toimintaperiaatteista, joita ne soveltavat kestävyysriskien huomioon ottamisessa osana sijoituksia koskevaa päätöksentekoprosessiaan.

Midinvest Management Oy:n toimintaperiaatteet kestävyysriskien huomioon ottamiseksi ovat:

Kestävyysriskejä tarkastellaan kaikissa sijoitusprosessin vaiheissa.

Sijoitusprosessin vaiheet ovat (a) hankevirran käsittely, (b) potentiaalisen sijoituskohteen sijoituskelpoisuuden arviointi ja due diligence -selvitysten laadinta ja (c) sijoituskohteen kehittäminen aktiivisen hallinnoimisen (hallitustyöskentelyn) keinoin.

Kestävyysriskien tarkastelu alkaa sijoituskohdetta valittaessa. Potentiaalista sijoituskohdetta arvioitaessa pidetään erityisenä vahvuutena sitä, jos yhtiössä on jo tietoisesti valittu painopistealueeksi vastuullinen liiketoiminta ja toimintatapa. Hankevirrasta suljetaan pois kohteita eettisin perustein (esimerkiksi aseteollisuus, kansainvälisin sopimuksin kielletyt tuotteet ja toiminnot, uhkapelit, päihdeaineet, fossiilisiin energialähteisiin perustuva haitallinen toiminta). Erityiskysymyksiä sisältäviin liiketoimintoihin saatetaan sijoittaa tarkennetun tarkastelun perusteella (esimerkiksi sijoituskohteen merkityksellisyys yhteiskunnallisen edun tai huoltovarmuuden näkökulmasta).

• Midinvest Management Oy huolehtii henkilöstönsä ESG-asioiden osaamisesta ja sitoutumisesta ESG-asioiden asianmukaiseen hoitamiseen.

• Portfolioyhtiöitä ohjataan niiden kehittäessä vastuullisuuden ja kestävyystavoitteiden huomioon ottamista liiketoiminnassaan. Kehittämistoimet mitoitetaan sen mukaan, mikä on olennaista kunkin portfolioyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden.

• ESG-mittarointia ja -raportointia kehitetään.

Midinvest Management Oy on asettanut tavoitteekseen ohjata portfolioyhtiöiden toimintaa siten, että ne pystyvät tuottamaan niitä tietoja, joita Midinvest Management Oy tarvitsee raportoidakseen sidosryhmilleen portfolioiden ja portfolioyhtiöiden keskeisistä ESG-mittareista kuten esimerkiksi hiilijalanjäljestä ja organisaatioiden diversiteetistä. Tässä vaiheessa käytettävissä olevat tiedot ovat puutteellisia, sillä portfolioyhtiöt ovat mikro- tai pieniä yrityksiä. Niiden edellytykset ja niihin kohdistuvat regulatiiviset vaatimukset tuottaa ESG-tietoja ovat vasta kehittymässä.

Sijoituspäätösten haitalliset vaikutukset kestävyystekijöihin

SFDR:n 4 artiklan mukaan vaihtoehtorahastojen hoitajalta edellytetään ilmoitusta siitä, miten se arvioi ja ottaa huomioon sijoituspäätöstenä pääasialliset haitalliset vaikutukset (Principal Adverse Impacts, PAI) kestävyystekijöihin. Kestävyystekijöillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan ja työntekijöihin liittyviä asioita, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä korruption ja lahjonnan torjuntaan liittyviä asioita.

Midinvest Management Oy:n hallinnoimien rahastojen portfolioyhtiöt ovat mikro- tai pienyrityksiä, jotka eivät vielä tuota tietoa haitallisista kestävyysvaikutuksista. Tämän perusteella Midinvest Management Oy ei toistaiseksi julkaise arvioita sijoituspäätösten haitallisista tai negatiivisista vaikutuksista kestävyystekijöihin.

Tätä tiedonantoa koskevat muutokset

Tämä tiedonanto on voimassa toistaiseksi. Sitä päivitetään tarvittaessa, esimerkiksi kestävää rahoitusta koskevan regulaation täydentyessä, toimintamallien muuttuessa tai rahastojen varainkeruun yhteydessä.

Jyväskylässä 30.11.2022

Midinvest Management Oy